Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza prodeje a devastace zámku v letech 1998 až 2009 - 1.část

11. 11. 2009

 

Podklady k problematice správy areálu zámku v Toužimi od roku 1994
(Zápisy a usnesení Městského zastupitelstva a Městské rady Toužim, vyjádření orgánů st. správy, podněty občanů)
 
 
 
Klíčové momenty převodu z města Toužim na pana Sirotka:
 
 
 
 
01 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Toužim, 28. 8. 1995
 
Vážená paní,
Vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat v neděli 10. září 1995 v 10.00 hodin na nádvoří zámku v Toužimi, kde se při příležitosti letošního Roku památek, který byl vyhlášen nadací Pro Bohemia, uskuteční malé setkání věnované problematice záchrany této kulturní památky. Toto setkání jsem se rozhodl uspořádat proto, že mně osud výše uvedené o dosud ne zcela doceněné významné stavebnÍ památky města i celého regionu nenÍ lhostejný. Hlavním smyslem celé akce je upozornit všechny zainteresované strany i nejširšÍ veřejnost na neutěšený Stav areálu zámku a z něho plynoucí rychlé znehodnocování jeho nenahraditelných památkových hodnot. Proto jsem se rozhodl pozvat i Vás, zástupce vlastníka a správce, orgánů a institucí státní památkové péče, občanských sdružení a nadací působících v oblasti památek a také zástupce sdělovacíh prostředků. Na programu setkání je seznámení se s historií toužimského zámku, prohlídka ohrožených objektů a následná diskuze účastníků která, jak doufám, se stane východiskem pro další kroky směřující k záchraně uvedeného areálu. Věřím, že se této akce zúčastníte a přispějete tak svým dílem k dobré věci.
 
S pozdravem
Jiří Schierl
Tepelská 393
364 01 Toužim
 
Pozvaní:
Město Toužim (městské zastupitelstvo)
Městský úřad v Toužimi
OÚ K. Vary , ref. kultury, tělovýchovy a sportu
Památkový ú3tav v Flzni
MK ČR, odd. regenerace pam. chráněných území
okresní pam. komise - zpravodaj SPP (MUDr. Bořík)
Nadace FRO BOHEMIA
Klub Augusta Sedláčka
Společnost přátel starožitností
Karlovarské noviny
Týdeník Karlovarska
Lidové noviny Plzeň
ČT Cheb
Český rozhlas Plzeň
Radio Alfa
Radio Diana
Radio Dragon
Karlovarské muzeum
Nezávislá památková unie (předseda Ing. Novák)
 
Přítomní dne 10. září 1995:
Přítomní :
Město Toužim - pí. Černická, p. Veselý a Liška.
Nadace PRO BOHEMIA a Nezávislá památková unie - Ing. Novák.
okresní pam. komise - MUDr. Bořík.
Klub Augusta Sedláčka, pob. Plzeň - p. Ing. Anderle a PhDr. Miler.
členové hist. kroužku.
 
02 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Město Toužim
Z á p i s
z jednání Městského zastupitelstva Toužim dne 29. 10. 1996
 
P r o g r a m :
1. Zahájení
2. Prodeje nemovitostí dle návrhů stavební komise
3. Finanční zprávy
4. zpráva o činnosti
5. Schválení bezúročné půjčky
6. Problematika objektu zámku
7. Různé
 
K bodu 1)
Jednání městského zastupitelstva zahájil starosta města Ing. Šebesta. Konstatoval, že je přítomno 10 jeho členů a proto je jednání usnášeníschopné.
Seznámil zastupitelstvo s návrhem programu jednání. P. Schierl navrhl do programu dále zařadit bod k problematice toužimského zámku. Zastupitelstvo schválilo navržený program včetně návrhu p. Schierla.
P. Šebesta navrhl jako členy návrhové komise p. Schierla, Macuru a Veselého. Jako ověřovatele zápisu pí Fišerovou a Černickou.
Zastupitelstvo všechny navržené schválilo
 
K bodu 2)
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. P. Grosser seznámil členy zastupitelstva s návrhy stavební komise z jejích jednání dne 1. 7. 1996 a 16. 9. 1996. O předložených návrzích rozhodlo takto:
k číslu podání
619 - žádosti M. a S. Bednářových - rozhodnutí odkládá, rozhodne až po ověření záměrů žadatelů
770 - žádosti pí. Jiřiny Kolské - prodej zamítlo, doporučuje pronájem
774 - žádosti M. a M. Kaderových - doporučuje pronájem, o odprodeji rozhodne po vyřešení restitučních nároků
813 - žádosti M. Švarcové - o žádosti rozhodlo kladně
865 - žádost pí L. Měřičkové - rozhodnutí odkládá stejně jako u č. podání 619
875 - žádost p. Fišera - prodej zamítlo, doporučuje pronájem
892 - žádost M.a A. Pajmových - prodej zamítlo, doporučuje pronájem
953 - žádost L Minaříka - o žádosti rozhodla kladně
1312 - žádost Ja. Hochmuta - rozhodnutí odkládá
1355 - žádost J. Hochmuta a E. Ženíškové spolu se žádostmi manž. Ješátkových a žádostí pí. Vernerová - rozhodnutí odkládá
1398 - žádost p. F Štefana - o žádosti rozhodla kladně. Před prodejem seznámit p. Štefana s ÚPN SÚ - východní části Toužimi a prověřit zda výstavba domku nebude s tímto kolidovat. Dále v tomto bodě jednání p. Grosser seznámil zastupitelstvo s úpravami hranic pozemku u prodaného kina.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
 
K bodu 3)
P. Šebesta seznámil členy zastupitelstva s rozborem hospodaření za III. čtvrtletí 1996 a se závěrečným účtem 1995. Tuto informaci doplnil předseda finanční komise p. Kadera. Ten zejména pak zdůraznil nutnost prodejů některých nemovitostí i mov. majetku (vybavení kina).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 1996 a schválilo závěrečný účet 1995.
 
K bodu 4)
P. Šebesta přednesl zprávu o investičních akcích města konkrétně:
- ke středotlakému rozvodu plynu. Tento je hotov Z 90 %. V současné době probíhá jednání s vlastníkem rozvodů propan butanu o jejich předání městu.
- k dočišťování odpadních vod na řece Střele. Tato akce bude dokončena v r. 1997.
- k plánu přechodu vytápění objektů z tuhých paliv na zemní plyn. Na vytápění zemním plynem bude přecházeno postupně dle finančních prostředků
- výhled pro rok 1998 především rekonstrukce chodníků a dalších městských komunikací a prostranství
- dále p. Šebesta informoval zastupitelstvo o investiční akci společnosti Benzina, výstavbě nové čerpací stanice.
K tomuto bodu jednání v diskusi vystoupili:
P. Kadera - v souvislosti s rekonstrukcemi chodníků a komunikací upozornil na nutnost toto konzultoval s SP Telecomem. A dále dle něho je nutno aktualizovat dispoziční řešení podkrovního prostoru na 3. pavilonu ZŠ.
K tomuto sdělil p. Šebesta, že předpokládané rekonstrukce se uskuteční až po rekonstrukcích telekomunikačních sítí. Vnitřní práce v podkrovním prostoru 3. pavilonu ZŠ budou zahájeny dle fin. možností a jejich dispozice bude znovu aktualizována.
P. Kollarov - upozornil na špatný stav komínů na nájemních domech města.
K tomuto odpověděl p. Šebesta - bytové hospodářství zabezpečuje
opravy dle finanční situace a naléhavosti oprav.
 
P. Kadera - upozornil na nepřesnosti v názvech ulic na tabuli před Obchodním domem. .
P. Grosser sdělil, že toto prověří a zabezpečí nápravu.
 
K bodu 5)
P. Šebesta předložil ke schválení smlouvu se SFŽP. Předmětem této smlouvy je poskytnutí bezúročné půjčky na akci dočišťování
odpadních vod na vodárenském toku Střela. Zastupitelstvo uzavřít tuto smlouvu schválilo.
 
K bodu 6)
P. Šebesta vyzval p. Schierla k přednesení úvodu k tomu bodu jednání. P. Schierl popsal stav zámku a upozornil na nezbytnost objekt uzavřít a zabezpečit.
P. Šebesta popsal problematiku zabezpečit zámek proti vstupu, vzhledem k rozloze objektu.
P. Grosser - podal informaci o projednávání poškozování zámku v komisi pro přestupky.
P. Schierl navrhl vydat vyhlášku o zákazu vstupu do určitých prostor objektu. Dále vytkl negativní přístup města k památkové zóně. zástupce města v okresním shromáždění by dle něho měl požádat o příspěvek z rozpočtu okresu na opravu památkových objektů. Ve skutečnosti informoval zastupitelstvo o akci pro opravy drobných památek.
Zastupitelstvo k tomuto bodu rozhodlo:
- zámek zabezpečit, opatřit výstražnými tabulemi, k tomu vydat opatření a toto plošně zveřejnit.
- pověřuje starostu p. Šebestu jednat o možnosti předat zámek do majetku státu a prověřit možnost získat příspěvek z rozpočtu okresu.
 
P. Šebesta vyzval předsedu návrhové komise k přečtení návrhu usnesení. p. Schierl přečetl návrh usnesení. zastupitelstvo unesení schválilo. Starosta p. Šebesta jednaní zastupitelstva ukončil
 
Zapsal: Ing. Grosser
 
Miroslav   L i š k a
zástupce starosty
 
Ing. Josef   Š e b e s t a
starosta města
 
Ověřovatelé :
PaeDr. Fišerová
Dana Černická
 
 
Město Toužim
U s n e s e n í   z jednaní městského zastupitelstva konané dne 29. října 1996
 
1. K návrhům stavební komise ze dne 1. 7. 1996 a 16. 9. 1996 rozhodlo takto:
- k č. podání 619 - žádost M. a S. Bednářových - rozhodlo odložit do ověření záměru výše jmenovaných na uvedeném pozemku (viz. č. pl. 865).
- k č. podání 770 - doporučuje pronájem, nesouhlasí s prodejem.
- k č. podání 774 - žádost M. a M. Kaderových - do vyřešení restitučního nároku na část pozemku tento zatím pronajmout.
- k č. podání 813 - žádost M. Švarcové - souhlasí s prodejem.
- k č. podání 865 - žádost L. Měřičkové - odloženo (viz. p. č. 619).
- k. č. podání 875 - žádost p. Fišera - nesouhlasí s prodejem, doporučuje pronájem.
- k č. podání 892 - žádost M a A. Pajmových - nesouhlasí s prodej .m, doporučuje pronájem.
- k č. podání 953 - žádost L. Minaříka - po ověření restitučních nároků souhlasí s prodejem.
- k. č. podání 1312 - žádost J. Hochmuta - rozhodnutí odložit.
- k č. podání 1355 - žádost J. Hochmuta a E. Ženíškové, spolu se žádostmi J. Ješátka a M. Vernerové - prodej odložen k č. podání 1398 - žádost F. Štefana - souhlasí s prodejem souladu s ÚPN SÚ Toužim.
2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu pozemku u kina určeného k prodeji spolu s kinem.
3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření města za III. čtvrtletí 1996 a schválilo závěrečný účet za rok 1995.
4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a odsouhlasilo zprávu starosty města.
5. Zastupitelstvo schválilo příjem bezúročné půjčky na akci dočišťování odpadních vod na řece Střele ve smyslu předloženého návrhu smlouvy.
6. Ukládá MěÚ prověřit informační tabuli s plánem města před OD Střela a tuto uvést do souladu se skutečnost.
7. Ukládá MěÚ provést zajištění objektů zámku proti vstupu nepovolaných osob a vydání potřebného opatření (zákaz vstupu pod pokutou, informování škol). Zmocňuje starostu jednat se st. správou o předání objektu zámku státu.
 
 
03 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Z á p i s
z jednání Městského zastupitelstva Toužim dne 25. 11. 1998
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Přítomni: dle presenční listiny.
 
P r o g r a m :
1) Zahájení.
2) Ověření voleb členů zastupitelstva.
3) Slib členů zastupitelstva.
4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
5) Volba starosty, zástupce starosty a členů rady.
6) Vystoupení nově zvoleného starosty.
7) Diskuse k představám o práci zastupitelstva v nadcházejícím volebním období.
8) Usnesení.
9) Závěr.
 
K bodu 1)
Jednání zastupitelstva z pověření rady a se souhlasem nejstaršího jeho člena zahájil p. Šebesta. Konstatoval, že jsou přítomni všichni jeho členové a proto je zastupitelstvo schopno se usnášet.
 
K bodu 2)
Na návrh předsedajícího byla pro ověření platnosti voleb ustanovena komise ve složení p. straka, Kollarov, Košťál, Šiklová. Komise prověřila dokumentaci o výsledcích voleb a jí pověřený člen p. Straka prohlásil, že zde neshledala závad a navrhl zastupitelstvu platnost voleb ověřit. Zastupitelstvo ověřilo platnost voleb do Městského zastupitelstva Toužim konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998.
 
K bodu 3)
P. Šebesta vyzval tajemníka MěÚ k přečtení textu slibu člena zastupitelstva. Poté všichni členové složili slib do rukou předsedajícího. P. Šebesta složil slib do rukou člena zastupitelstva, který jako první slib skládal. Složení slibu všichni členové ztvrdili svými podpisy.
 
K bodu 4)
Členy návrhové komise byli zvoleni: pí. Šiklová, Horník, Šírek.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Kollarov, Lívař.
Zastupitelstvo schválilo předložený program jednání.
 
K bodu 5)
Volby funkcionářů zastupitelstva se uskutečnily v souladu s příslušnými statěmi zákona č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění jeho pozdějších zákonných úprav.
Zastupitelstvo zvolilo starostou Města Toužim p. Ing. Josefa Šebestu pro kterého hlasovalo 13 jeho členů. Jeden člen byl proti a jeden se zdržel hlasování.
Zástupcem starosty zvolilo p. Mgr. Milana Kaderu, pro kterého hlasovalo 13 členů zastupitelstva. Dva se zdrželi hlasování.
Dalšími členy Městské rady zvolilo.
p. Miroslava Veselého, pro kterého hlasovalo 12 členů a 3 se zdrželi hlasování.
Mgr. Jiřího Štolfu, pro kterého hlasovalo 12 členů a 3 se zdrželi hlasování.
p. MUDr. Richarda Hlouse, pro kterého hlasovalo 12 členů a 3 se zdrželi hlasování.
 
K bodu 6)
Nově zvolený starosta Ing. Šebesta přednesl krátký projev k problematice města a jeho dalšího rozvoje.
 
K bodu 7)
P. Šebesta vyzval k diskusi. Nejprve členy zastupitelstva a následně pak i ostatní přítomné občany. V diskusi vystoupili:
p. - Kadera - poděkoval za důvěru a nastínil své představy o činnosti zastupitelstva a spolupráci jeho členů.
p.Plát - Zdůraznil ekologický, krajinotvorný a další přínos vyčištění Měšního rybníka a vybudování dalšího rybníka.
p. Mikutová - vznesla dotaz na finanční dotace, které město obdrželo a o které zažádalo.
p. Šebesta - seznámil se systémem přidělování dotací městům. Na konkrétní dotaz zda město žádalo o dotaci na plynofikaci odpověděl, že žádost byla podána, kladně vyřízena a dotace poskytnuta. Město ještě obdrží zbytek dotace ve výši 660 tis. Kč, který je dle směrnic vyplácen až po závěrečném vyhodnocení akce.
p. Resetteri - k problematice připojených obcí, zejména údržbě místních komunikací která je dle něho zanedbaná. Dále kritizoval rozprodej majetku města, zejména nemovitostí.
p. Mašková - připomínky k prodeji domu čp. 45 a jeho dopadu pro nájemníky.
p. Šebesta - vyjádřil se k příspěvkům p. Resetteriho a pí. Maškové a navrhl jim, aby jej navštívili na MěÚ.
 
K bodu 8)
P. Šebesta vyzval návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.
Návrh usnesení přednesl p. Šírek.
 
Usnesení schválilo zastupitelstvo všemi hlasy.
 
 
K bodu 9)
Jednání Městského zastupitelstva Toužim ukončil p. Šebesta.
 
Zapsal: Ing. Grosser
 
Mgr. Milan K a d e r a
zástupce starosty
 
Ing. Josef Š e b e s t a
starosta
 
Ověřovatelé :
Kollarov Jiří
Lívař Čeněk
 
 
USNESENÍ
z ustavujícího jednání Městského zastupitelstva   T o u ž i m   konané dne 25. 11. 1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1) Městské zastupitelstvo ověřilo platnost voleb všech členů zastupitelstva zvolených v komunálních volbách konaných ve dne 13. a 14. listopadu 1998
 
2) Městské zastupitelstvo konstatuje, že slib všech jeho členů proběhl dle zákona.
 
3) Starostou města Toužim zvolilo městské zastupitelstvo p. Ing. Josefa Šebestu.
 
4) Zástupcem starosty Města Toužim zvolilo městské zastupitelstvo p. Mgr. Milana Kaderu.
 
5) Členy městské rady Města Toužim zvolilo městské zastupitelstvo:
p. Veselý Miroslav
p. MUDr Richard Hlous
p. Mgr. Štolfa Jiří
 
 
04 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Adresát:
Okresní úřad
referát kultury
U spořitelny 2
Karlovy Vary
 
D o p o r u č e n ě .
 
MĚSTO TOUŽIM, okres Karlovy Vary * PSČ 364 20
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                              NAŠE ZNAČKA                            VYŘIZUJE / LINKA
 
Toužim 10. 12. 1998
 
Věc: Nabídka odprodeje zámeckého areálu v Toužimi
 
Nabízíme Vám tímto jako orgánu zastupujícího Českou republiku k odprodeji zámecký areál v Toužimi, který je kulturní památkou.
Konkrétně se jedná o tyto objekty: Janův zámek, zámecký areál východní a jižní křídlo, objekt bývalého pivovaru.
Dále k uvedenému nabízíme pozemky na kterých uvedené objekty stojí.
 
 
Za Město:
Ing. Josef   Š e b e s t a
starosta
 
Okresní úřad Karlovy Vary
Č. dopisu: 172
11. 12. 1998
Č. j. 766/98
Ukl. zn. 411/1 A/19
 
05 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Doručenka
č. j. RK)766/98 Prud.
Doporučeně 
Přijato Městským úřadem Toužim dne 15. 12. 1998
Adresát:
Město Toužim
Ing. Josef Šebesta
Sídliště 428
364 20 Toužim
 
OKRESNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY
Referát kultury
 
Karlovy Vary dne 14. 12. 1998
 
Věc: Prodej zámeckého areálu v Toužimi, okres Karlovy Vary
 
Okresní úřad Karlovy Vary referát kultury, výkonný orgán státní památkové péče příslušný dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o státní památkové péči, obdrželi dne 11. 12. 1998 Vaši nabídku na odprodej zámeckého areálu v Toužimi. Nabídka na odprodej byla učiněna písemně, v souladu s § 13 zák. č. 20/1987 Sb.
K nabídce odprodeje zámeckého areálu Okresnímu úřadu v K. Varech referát kultury sděluje:
O odkoupení zámeckého areálu v Toužimi, sestávající z Janova zámku, zámeckého areálu východního a jižního křidla, objektu bývalého pivovaru a pozemků, na nichž uvedené objekty stojí, nemá stát - Česká republika, zastoupený Okresním úřadem Karlovy Vary, zájem.
 
Mgr. Zdeněk Roubínek
pov. řízením referátu kultury
 
CO: Finanční ref. Okú - zde
Památkový ústav Plzeň
vlastní
 
 
06 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Zápis
 
z jednaní Městské rady Toužim konané dne 21. prosince 1998
 
[Zápis není k dispozici]
 
 
07 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Katastrální území: Toužim
Pol. výkazu změn: 33/49
Poř. č.: 5725
Došlo dne: 19. března 1999
 
Níže uvedení účastníci
 
1. MĚSTO TOUŽIM, IČO 255 076,
zastoupené starostou města panem Ing. Josefem Šebestou
 
Jako strana   p r o d á v a j í c í
 

2. Pan RICHARD S I R O T E K , r.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 
jako strana   k u p u j í c í
 
u z a v ř e l i   dnešního dne, měsíce a roku tuto
 
KUPNÍ SMLOUVU
 
I.
Město Toužim je podle zákona ČNR č. 172/91 Sb. vlastníkem objektu čp. 1 stojícího na stavební parcele č. 1, objektu občanské vybavenosti čp. 3 stojícího na stavební parcele č. 2, stavební parcely č. 1 o výměře 2.879 m2, stavební parcely č. 2 o výměře 1.319 m2, pozemkové parcely č. 4 - ostatní plochy o výměře 220 m2, pozemkové parcely č. 8 - zahrady o výměře 1.237 m2 a pozemkové parcely č. 251/2 - ostatní plochy o výměře 187 m2, katastrální území i obec Toužim, zapsaných u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na LV č. 1.
 
II.
Město Toužim   p r o d á v á   objekt čp. 1 - zámek (dolní zámek), objekt čp. 3 - Janův zámek (horní zámek), stavební parcelu č. 1 o výměře 2.879 m2, stavební parcelu č. 2 o výměře 1.319 m2, pozemkovou parcelu č. 4 o výměře 220 m2, pozemkovou parcelu č. 8 o výměře 1.237 m2 a pozemkovou parcelu č. 251/2 o výměře 187 m2 v k. ú. Toužim a odevzdává se všemi součástmi a příslušenstvím panu Richardu Sirotkovi, který je v tomto rozsahu do svého vlastnictví   k u p u j e   a přejímá.
 
III.
Smluvní strany se dohodly na sjednané kupní ceně představující finanční částku 197.410,- Kč (slovy jednostodevadesátsedmtisícčtyřistadeset korun českých).
 
IV.
Strana kupující uhradila sjednanou kupní cenu při podpisu této kupní smlouvy straně prodávající, která příjem celé částky 197.410,- Kč podpisem potvrzuje.
 
V.
Strana prodávající prohlašuje, že na prodávaných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, ani jiné právní závady či závazky. Převáděné nemovitosti jsou památkově chráněny.
Strana kupující také žádné nepřejímá a prohlašuje, že stav kupovaných nemovitostí je jí velmi dobře znám osobně i ze znaleckého posudku vypracovaného panem Ing. Václavem Fabiánem ze dne 9. 12. 1998.
 
VI.
Zastupitelstvo města Toužim schválilo na svém zasedání dne 21.12. 1998 prodej zámeckého areálu v k. ú. Toužimve prospěch pana Richarda Sirotka s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením této smlouvy včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 
VII.
Vlastnictví k převáděným nemovitostem současně s nebezpečím jejich nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení, se všemi právy a povinnostmi nabývá strana kupující vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na základě pravomocného rozhodnutí a to dnem, kdy byl návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen. Do té doby jsou všichni účastníci této kupní smlouvy svými smluvními projevy vázáni již okamžikem podpisu a žádný z nich nemá právo od této jednostranně odstoupit.
 
VIII.
Na základě této kupní smlouvy vyznačí Katastrální úřad v Karlových Varech vklad vlastnického práva k nemovitostem dle čl. 1. smlouvy a zapíše vlastnictví takto:
- v části A listu vlastnictví:
RICHARD SIROTEK r.č. XXXXXXXXXXXXX
- ostatní části beze změny.
 
IX.
Účastníci prohlašují, že kupní smlouva odpovídá jejich souhlasným, svobodným a vážným projevům skutečné vůle, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují účastníci vlastnoruční podpisy.
 
V Toužimi dne 22. prosince 1998
 
Ing. Josef Šebesta
strana prodávající
 
Richard Sirotek
strana kupující
 
Čj. 1380/98 v Toužimi dne 22.12.1988
Osvědčuji, že mně osobně ne-znám:
Richard Sirotek
Trvalé bydliště: LXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rodné čís XXXXXXXXXXXXXX
jehož-jejíž osobní totožnost byla zákonitě prokázána přede mnou dnes vlastnoručně podepsal-uznal podpise na listině za vlastní. Poplatek za ověření 30,- Kč zaplacen.
 
Katastrální úřad v Karlových Varech
Vklad práva povolen rozhodnutím č. j. 113 V11-6228/98
Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 23.3. 1999
Právní účinky vkladu vznikly dnem 22. 12. 1998
Mgr. Hana Rosenbaumová, právník KÚ, 17. března 1999
 
 
08 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
Zápis
 
z jednaní Městské rady Toužim konané dne 11. ledna 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Přítomni: p. Šebesta, Kadera, Štolfa, Veselý, Hlous, Grosser
 
P r o g r a m :
1) Zahájení.
2) Ke jmenování ředitelky MŠ.
3) K pronájmům nebytových prostor.
4) K proplácení podílů neinv. nákladů na výuku v ZŠ.
5) K městskému osvětlení.
6) K návrhu řed. TS na rozšíření parkovacích ploch.
7) K žádosti o fin. příspěvek.
8) Příprava zasedání městského zastupitelstva.
9) Různé.
 
 
K bodu 1)
 
Jednání městské rady zahájil starosta p. Šebesta. Provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.
Rada konstatovala, že všechny úkoly byly splněny.
 
 
K bodu 2)
 
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. Na jeho vyzvání přednesla pí Hajná, jako zástupkyně zaměstnanců MŠ vyjádření jejich názorů. Dále přečetl p. Šebesta vyjádření zástupců rodičů podepsané předsedou SRPŠ p. Medvídkem a členy výboru a podal zprávu o hospodaření MŠ s fin. prostředky města a školského úřadu. Rada vzala všechny jí poskytnuté informace na vědomí. Tyto budou spolu se žádostí ŠÚ o vyjádření ke jmenování ředitelky MŠ předloženy městskému zastupitelstvu.
 
 
K bodu 3)
P. Šebesta předložil radě tyto žádosti týkající se pronájmů nebytových prostor.
- HYKO - Nova povolení podnájmu jedné jí pronajaté místnosti v domě služeb p. Radomilu Fialkovi.
Rada k tomuto rozhodla: pronájem nepovoluje, schvaluje eventuelní zrušení nájemní smlouvy na uvedenou místnost formou dohody a pronájem takto uvolněného nebytového prostoru pronajmout p. Fialkovi.
- pí Šimkové J. o pronájem nebytového prostoru v budově bývalé polikliniky o podl. ploše 47 m .
Rada o této žádosti rozhodla kladně.
- P. Grossera Jana o pronájem nebytového prostoru v budově bývalé polikliniky o podl. ploše 20 m2.
Rada o této žádosti rozhodla kladně.
- P. Behenského J. o pronájem nebytového prostoru v budově bývalé polikliniky o podl. ploše 52 m2.
Rada o této žádosti rozhodla kladně.
- Dvě žádosti o pronájem garáže na sídlišti "Hájenka". pí Hany Tremlové a pí Lenky Dvořákové.
Rada rozhodla pronajmout tuto garáž pí Tremlové. Ukládá MěÚ před uzavřením nájemní smlouvy provést kontrolu, zda jmenovaná nemá vůči městu nesplněné závazky.
 
K bodu 4)
 
V návaznosti na bod jednání č. 2 jednání rady dne 21. 12. 1998 a ve smyslu jejího rozhodnutí podal radě informace p. Šebesta. Po diskusi rada rozhodla účtovat alikvotní část neinvestičních nákladů ZŠ vztaženou na výuku jednoho žáka jako cenu stanovenou dohodou s limitem dolní hranice ve výši 1.700,- Kč.
 
K bodu 5)
 
P. Šebesta předložil radě nabídku Západočeské energetiky na provozování, údržbu a výstavbu veřejného osvětlení města Toužim a připojených obcí. Výklad k této nabídce podal p. Grosser.
Rada k tomuto ukládá p. Grosserovi a p. Jozovi vypracovat porovnání nabídnutého systému s dosavadním systémem provozu osvětlení, dále zabezpečit technické a ekonomické informace o provozování osvětlovacích soustav v Teplé, Žluticích a Bochově.
 
K bodu 6)
 
P. Šebesta předložil radě návrh ředitele TS na rozšíření parkovacích míst ve městě. Výklad k techn. řešení podal p. Grosser.
 
Rada předložený návrh schválila.
 
 
K bodu 7)
 
P. Šebesta předložil radě žádost SOU - stravování a služeb o sponzorský dar na maturitní ples.
Rada o žádosti rozhodla záporně.
 
 
K bodu 8)
 
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta.
Rada provedla přípravu jednání městského zastupitelstva. K tomuto přijala tato rozhodnutí:
 
- termín jednání stanovila na 27. 1. 1999 v 18,00 hodin
- místo jednání Motorest na náměstí - sál
- navržený program:
1) zahájení
2) zpráva o činnosti městské rady
3) projednání př. doplnění jednacího řádu zastupitelstva
4) ustavení komisí
5) ustavení pro výkon občanských obřadů
6) určení zástupce do okresního shromáždění
7) k prodeji zámku
8) vyjádření zastupitelstva k žádosti ŠÚ k funkci ředitelky MŠ
9) Různé
 
- ukládá p. Grosserovi zabezpečit místnost jednání (přední polovina sálu Motorestu), zaslat všem členům zastupitelstva platný jednací řád (novela ze dne 27. 2. 1995), zaslat nově zvoleným členům zastupitelstva text zákona č. 410/92 Sb. o obcích
- navrhuje jako předsedy a tajemníky komisí:
                pro občanské obřady - pí. Šiklovou a pí. Čevelovou.
                pro projednání přestupků - p. Horníka a pí. Rédlovou.
                pro bytové záležitosti - p. Brožíčka a pí. Rédlovou.
                pro kontrolní komisi - p. Kollarova a pí. Šnoblovou.
                pro finanční komisi - p. Kaderu a pí. Štolfovou.
                pro stavební komisi - p. Schierla a p. Žáka.
- navrhuje pro výkon občanských obřadů ustavit: p. Šebestu, Kaderu, Štolfu a Hlouse
- navrhuje jako zástupce města v okresním shromáždění: p. Šebestu
 
 
K bodu 9)
V diskusi vystoupili:
p. Veselý - k rozšíření sítě chodníků na sídlišti od čp. 441. Rada rozhodla toto řešit při rozšiřování parkovacích míst.
p. Šebesta - k řešení problematiky neplatičů. Rada vzala informaci na vědomí.
 
 
Zapsal: Ing. Grosser
 
Mgr. Milan   K a d e r a
zástupce starosty
 
Ing. Josef   Š e b e s t a
starosta
 
09 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Z á p i s
z jednání Městského zastupitelstva Toužim dne 27. 1. 1999
 
Přítomni: dle presenční listiny
 
P r o g r a m :
 
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti městské rady
3) Projednání př. doplnění jednacího řádu městského zastupitelstva
4) Ustavení komisí
5) Ustavení členů zastupitelstva oprávněných k výkonu obč. obřadů
6) určení zástupce do Okresního shromáždění
7) K prodeji zámku
8) Vyjádření zastupitelstva k žádosti Šk.Ú ke jmenování ředitelky MŠ
9) Různé
 
K bodu 1)
 
Jednání městského zastupitelstva zahájil starosta p. Šebesta. Přivítal jeho členy i přítomné občany města. Konstatoval, že je přítomno všech 15 členů zastupitelstva a proto je zastupitelstvo schopno se usnášet. Přednesl návrh programu jednání. Zastupitelstvo schválilo program jednání v předloženém znění.
 
Jako členy návrhové komise navrhl:
p. Štolfu, p. Šírka a p. Kollarova.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl:
p. Štumpu s p. Kaderu.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
 
K bodu 2)
 
F. Šebesta vyzval p. Grossera k přednesení zprávy o činnosti městské rady za období od komunálních voleb 1998 do 27.1.1999. F. Grosser přečetl výčet činností a rozhodnutí rady v uvedeném období. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
 
K bodu 3)
 
P. Šebesta vyzval členy zastupitelstva k vyjádření se k jednacímu řádu schválenému pro minulé volební období, jehož text obdrželi.
Zastupitelstvo schválilo jednací řád pro stávající volební období ve znění jak mu bylo předloženo.
 
 
K bodu 4)
 
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. Návrhy rady členové zastupitelstva obdrželi. Vyzval zastupitelstvo k vyjádření př. k dalším návrhům. V diskusi k tomuto bodu vystoupili:
- p. Kadera - doporučil, aby každý člen zastupitelstva byl zapojen v některé komisi
- p. Kollarov - tento návrh podpořil.
Zastupitelstvo v tomto bodě jednání rozhodlo takto:
- pro volební období 1999-2002 ustavilo tyto komise:
                - pro občanské obřady.
                - pro projednávání přestupků.
                - pro bytové záležitosti.
                - kontrolní.
                - finanční.
                - výstavby.
 
- jako předsedy a tajemníky těchto komisí ustavilo.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
komise                                                  předseda                                 tajemník
===========================================================
pro občanské obřady                                  pí. Šiklová                  pí. Čevelová
pro projednávání přestupků                             pí. Rédlová
pro bytové záležitosti                                              p. Brožíček                                pí. Rédlová
kontrolní                                                              p. Kollarov                                pí. Šnoblová
finanční                                                                                p. Kadera                  pí. Štolfová
výstavby                                                             p. Schierl                                 p. Žák
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- předsedové komisí navrhnou další členy komisí. Navrhnout další členy komise pro projednávání přestupku ukládá p. M. Strakovi.
 
- při sestavování komisí bude respektována zásada, že každý člen zastupitelstva bude členem některé z nich.
 
K bodu 5)
Úvod k tomuto bodu jednání p. Šebesta přednesl zastupitelstvu návrh rady na ustavení členů oprávněných k výkonu občanských obřadů.
 
Zastupitelstvo tento návrh schválilo a ustavilo tyto své členy jako oprávněné k výkonu občanských obřadů:
p. Josef Šebesta, p. Milan Kadera, p. Jiří Štolfa, p. Richard Hlous.
 
K bodu 6)
 
P. Šebesta přednesl zastupitelstvu návrh rady na zvolení zástupce Toužimska do okresního shromáždění.
Zastupitelstvo zvolilo jako zástupce do okresního shromáždění p. Šebestu. Zvolit druhého zástupce přenechává zastupitelstvu obce Útvina.
 
K bodu 7)
 
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. Seznámil členy zastupitelstva s obsahem nabídky na odkoupení areálu zámku, konkrétně Janova hradu a objektu zámku s pozemky, které k těmto přináležejí. Uvedl zámysl zájemce jak objekt po jeho uvedení do provozuschopného stavu bude využíván, jeho záruky, že stavba bude opravena, zrekonstruována a některé části v souladu s vyjádřením pracovníků památkové péče zrestaurovány. Dále uvedl jakým způsobem bude objekt po ev. odprodeji zabezpečen a s jakými náklady na rekonstrukci zájemce počítá. Informace p. Šebesty doplnil p. Kadera.
 
V diskusi k tomuto bodu jednání vystoupili:
 
- p. Schierl - kritizoval, že zámysl zámek odprodat nebylo veřejně oznámeno na úřední tabuli 30 dní předem. Dále, že členové zastupitelstva nebyli o tomto předem informováni. Vznesl dotaz na reference o zájemci.
- p. Šebesta odpověď: nabídka byla vyvěšena po dobu stanovenou zákonem. Eventuelní prodej projednán na referátu kultury OkÚ Karlovy Vary. Město obdrželo písemné potvrzení, že stát České republiky nemá zájem o převod toužimského zámku do svého vlastnictví. Zájemce jednal s pracovníky památkové péče a těmto se zavázal jakým způsobem zámek zabezpečí, jaké opravy, rekonstrukce a restaurování provede a dále zásady spolupráce orgány památkové péče a stavebním úřadem MěÚ Toužim. Reference o zájemci má dobré.
- p. Kadera - podpořil záměr zámek odprodat. Zdůraznil, že není v silách města zámek uvést do provozuschopného stavu, ani alespoň zamezit další devastaci tohoto objektu. Připustil i některá rizika s prodejem zámku spojená. Připomněl i dosavadní snahy jak zámek zprovoznit k jeho využití.
- p. Štolfa, p. Košťál a p. Hlous - postupně provedli výčet předpokládaných přínosů i možných rizik prodeje zámku soukromému podnikateli.
- p. Schierl - dle něho se jedná ze strany zájemce o spekulativní nakup. Dále uvedl, dle informací které má, byl již prodej uskutečněn.
- p. Kadera - podal informaci o průběhu příprav prodeje s tím, že konečné rozhodnutí o prodeji může provést pouze městské zastupitelstvo.
- p. Šírek - diskutoval k jištění toho, aby zájemce až se stane vlastníkem dodržel s pracovníky památkové péče dohodnuté své záměry.
záměry.
Po tom kdy se již nikdo do diskuse nehlásil, dal starosta p. Šebesta hlasovat o prodeji zámeckého areálu (Janova hradu a objektu zámku s pozemky, které k těmto přináležejí) p. Richardu Sirotkovi - Lety, okr. Praha západ.
Při tomto vstal p. Jiří Schierl a prohlásil, že rezignuje na mandát člena Městského zastupitelstva Toužim a z jednací síně odešel.
Městské zastupitelstvo rozhodlo zámecký areál jmenovanému p. Sirotkovi odprodat. Pro prodej hlasovalo všech čtrnáct v tomto čase přítomných členů městského zastupitelstva.
 
K bodu 8)
 
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. Informoval o průběhu dvou konkurzů na funkci ředitelky MŠ uskutečněných na školském úřadě Karlovy Vary. Do prvého se přihlásila pouze pí. Gašicová, konkurzní komise ji do funkce nedoporučila. Do druhého konkurzu se přihlásili dvě uchazečky, z nichž funkci ředitelky MŠ komise doporučila pí. M. Gašicovou. Ředitelka ŠÚ tento návrh přijala a požádala zastupitelstvo našeho města o vyjádření.
- p. Kadera doplnil informací o jednání rady k této záležitosti. Rada si vyžádala jako podklad k rozhodnutí zastupitelstva toto:
- vyjádření zástupců rodičů.
- vyjádření učitelek MŠ.
- zpráva o hospodaření s fin. prostř. města.
- zpráva o hospodaření s fin. prostředky ŠÚ.
Všechna tato vyjádření nání vystoupili: jsou kladná. V diskusi k tomuto bodu jednání vystoupili:
- p. Hlous - analyzoval situaci v MŠ v posl. dvou letech.
- p. Kollarov - porovnal jednání ředitelky MŠ s rodiči v průběhu posledních dvou let. Dnes výhrady vůči jejímu jednání od rodičů nezaznamenává.
- p. Kadera - je názoru, že MŠ je města a proto především město by mělo v souvislosti s ní rozhodovat. Dnes pokud má informace většina obyvatel města hodnotí celkově MŠ velmi dobře.
- p. Brožíček - nezaznamenal výraznější připomínky k úrovni a práci MŠ.
- p. Štumpa - ve stejném smyslu.
Městské zastupitelstvo rozhodlo v tomto bodě jednání takto: dává kladné vyjádření ke jmenování pí. Marie Gašicové ředitelkou MŠ Toužim. 9 členů zastupitelstva hlasovalo pro, 2 proti a 3 se zdrželi hlasování.
 
K bodu 9)
 
V bodě různé vystoupili:
- p. Veselý - upozornil na skutečnost, že po odchodu p. Schierla nebude sestavována komise výstavby a s velkou pravděpodobností zůstane neobsazena funkce jejího předsedy.
Zastupitelstvo rozhodlo toto řešit podle situace na příštím jednání.
- p. Grosser - seznámil členy zastupitelstva s vládním programem rozvoje venkova. Předložil zastupitelstvu pracovní návrh rozvoje Toužimi a připojených obcí v rámci tohoto programu. Dále uvedl, že fin. prostředky centrálně přidělené na realizaci programu jsou omezené a jejich uvolnění obcím je vázáno na schválení plánu rozvoje.
- p. Kadera, - doplnil informaci p. Grossera a podotknul, že se jedná o plán, který je možno na základě skutečností v jednotlivých obdobích pozměňovat. Dle něho vytvoří dobrý přehled o potřebách města a vesnic v oblasti menších investičních akcí.
- p. Štolfa - podpořil schválení předloženého plánu.
- p. Straka - k vodohospodářství v obci Nežichově.
- p. Šebesta a p. Kadera - k této problematice, rekonstrukce vodovodu v Nežichově je zahrnuta v předloženém návrhu plánu.
 
Zastupitelstvo schválilo plán rozvoje venkova všemi hlasy. Uložilo tajemníkovi MěÚ ve stanovené lhůtě do 15. února 1999 tento plán spolu se žádostí o dotaci předložen na OkÚ Karlovy Vary.
 
- p. Kadera - vystoupil k problematice stánkového prodeje ve městě. Uvedl údaje o tržbách města plynoucích z tohoto prodeje a tlumočil názory občanů. V návaznosti na toto navrhl povolit znovu stánkový prodej na náměstí Jiřího z Poděbrad a omezit jej počtem prodejních míst. Navrhuje jako místo pro řadu stánků v prostoru mezi novinovým stánkem a vozovkou před býv. poliklinikou a dále pak prostor před jednou stranou oplocení mariánského sloupu. Zastupitelstvo schválilo umístění stánkového prodeje na náměstí Jiřího z Poděbrad v omezeném rozsahu. Ukládá radě stanovit pro tento podmínky a vymezit prostor. 13 členů hlasovalo pro, 1 proti
- p. Horník - upozornil na nutnost upravit přístupovou komunikaci k LSPP tak, aby sem bylo možno bezproblémově přijíždět sanitárním vozem.
- p. Šebesta - sdělil, že toto bude řešeno.
- p. Hlous - upozornil na nutnost značení příjezdu k LSPP.
- p. Šebesta - toto realizovat uloží TS.
- p. Kadera - podle počtu přítomných občanů usuzuje, že pro jednaní zastupitelstva by byla dostačující zasedací místnost na MěÚ.
Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí. Místo jednání zastupitelstva vždy stanoví rada.
 
P. Šebesta vyzval p. Štolfu aby přečetl návrh usnesení. P. Štolfa přečetl návrh usnesení, které zastupitelstvo schválilo všemi hlasy přítomných jeho členů.
 
Jednání ukončil starosta p. Šebesta.
Zapsal: Ing. Grosser
 
Mgr. Milan   K a d e r a
zástupce starosty
 
Ing. Josef   Š e b e s t a
starosta
 
Ověřovatelé zápisu :
Karel Štumpa
Mgr. Milan Kadera
 
 
U s n e s e ní
 
z jednání Městského zastupitelstva Toužim dne 27. ledna 1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1) Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 1. 12. 1998 do 27. 1. 1999
 
2) Městské zastupitelstvo schválilo jednací řád pro volební období 1998 - 2002 ve znění schváleném městským zastupitelstvem dne 27. 2. 1995.
 
3) Městské zastupitelstvo pro volební období 1998-2002 ustavilo tyto komise!
 - pro občanské obřady
 - pro projednávání přestupků
 - pro bytové záležitosti
 - kontrolní
 - finanční
 - výstavby
 
Jako předsedy a tajemníky těchto komisí ustavilo:
 
KOMISE                                                              předseda                                 tajemník
===========================================================
 pro občanské obřady                   pí. Šiklová                  pí. Čevelová
 pro projednávání přestupků                 pí. Rédlová
 pro bytové záležitosti                              p. Brožíček                                pí. Rédlová
 kontrolní                                              p. Kollarov                                pí. Šnoblová
 finanční                                                p. Kadera                  pí. Štolfová
 výstavby                                                                                          p. Žák
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Předseda komise výstavby bude ustaven na příštím jednání zastupitelstva.
Předsedové komisí navrhnou další členy komisí. Navrhnout další členy komise pro projednávání přestupků ukládá zastupitelstvo p. Strakovi. Při sestavování komisí bude respektována zásada, že každý člen zastupitelstva bude členem některé z nich.
 
4) Městské zastupitelstvo ustavilo tyto své členy jako oprávněné k výkonu občanských obřadů: p. Josefa Šebestu, p. Milana Kaderu, p. Jiřího Štolfu, p. Richarda Hlouse.
 
5) Městské zastupitelstvo zvolilo jako zástupce v okresním shromáždění p. Josefa Šebestu. Dalšího zástupce za zdejší oblast zvolí obecní zastupitelstvo Útvina.
 
6) Městské zastupitelstvo k prodeji zámeckého areálu konkrétně Janova hradu a objektu zámku s pozemky, které k těmto přináležejí rozhodl takto: Schvaluje prodej zámku v Toužimi za podmínek navržených městskou radou.
 
7) Městské zastupitelstvo k žádosti Školského úřadu Karlovy Vary o vyjádření ke jmenování pí. Gašicové do funkce ředitelky MŠ Toužim rozhodlo takto: potvrdit pí Gašicovou ve funkci ředitelky MŠ Toužim.
 
8) Městské zastupitelstvo schválilo akce zařazené do plánu podle programu obnovy venkova a celý materiál jak byl předložen.
 
9) Zastupitelstvo schválilo obnovení stánkového prodeje na náměstí Jiřího z Poděbrad za pevně stanovených a přísnějších podmínek v omezeném množství. Ukládá městské radě zabezpečit podmínky a vymezit prostor.
 
 
10 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Zámek prodalo město i přes protesty zastupitelů ČSSD
TOUŽIM - I přes protesty poslanců ČSSD prodal Městský úřad v Toužimi historický cenný, avšak již několik let chátrající zámek dobřichovickému podnikateli. Ten jej hodlá podle toužimského starosty údajně přeměnit na hotelové a školicí zařízení. Protože podepsaná smlouva o prodeji zámku ležela na katastrálním úřadu již před středečním zasedáním toužimského zastupitelstva, dalo se předpokládat, že toužimští. radní vůbec neuvažovali o tom, že by poslanci prodej zamítli. Ti ho také většinou hlasů schválili. Smlouvu prý ale ani neviděli, a tudíž nevědí, kolik peněz nový zámecký pán Toužimi zaplatí. Protesty poslanců ČSSD nevzali radní na vědomí. Podle nich je prodej v pořádku a dobřichovický podnikatel si zámek již dnes může na katastru zaregistrovat. Zdevastovaný zámek daroval stát Toužimi bezplatně a podle starosty Šebesty šlo o danajský dar. Z dvacetimilionového městského rozpočtu by prý zámek nikdy neopravili. Domnívá se, že zámek by museli buď prodat, nebo by musel být zbourán. Na dvacet investorů, kteří o zámek projevili zájem, ihned po prohlídce objektu znejistělo a od podnikatelského záměru ustoupilo. Podle našich informací vadí poslancům za ČSSD hlavně to, že záměr prodeje zámku nebyl po třicet dnů řádně vyvěšen a pochybují o tom, že dobřichovický podnikatel skutečně splní to, k čemu se zavázal. Pro město Toužim a objekt samotný by prý bylo nejvýhodnější, kdyby památkově chráněnou stavbu sanoval stát. Náklady na rekonstrukci objektu by v dnešní době přesáhly sto milionů korun, což je mimo možnosti samotného kupujícího i stávající reality ve státě. "Podle mne jde o spekulativní prodej. Domnívám se, že šlo o to, aby byl zámek zaregistrován na fyzickou osobu. Peníze, které za něj podnikatel zaplatí, se mu mohou několikanásobně vrátit. Vždyť vstupu ČR Evropské unie budou moci tyto nemovitosti skupovat i cizinci, ale hlavně za devizy. A to už bude něčem jiném. Šikovný podnikatel si tak vlastně koupil zlatou akcii, kterou za čas výhodně zpeněží" upozornil na možné nebezpečí jeden z toužimských poslanců.
O celé záležitosti s prodejem zámku jsme informovali senátora Jiřího Vyvadila (ČSSD), který nám přislíbil, že se jí bude věnovat" sdělila nám asistentka poslance Parlamentu ČR Michaela Kuneše a členka Okresního výboru ČSSD v Karlových Varech Miroslava Mikutová (ČSSD). "Máme podezření, že při prodeji toužimského zámku byl porušen zákon o obcích, zneužita pravomoc veřejného činitele a porušena povinnost při správě cizího majetku" dodala s tím, že pokud se pochybnosti prokáží, nevylučují podání trestního oznámení na toužimskou radnici.
IVANA KALINOVÁ
(Karlovarské noviny, pátek 29. ledna 1999)
 
11 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Vážený pan,
plk. JUDr. Vlastislav Slíž ,
I. P. Pavlova 26
Karlovy vary
Okresní ředitelství policie ČR K. Vary
 
Věc : podnět k přešetření prodeje zámku v Toužimi, okres Karlovy Vary
 
Vážený pane plukovníku,
 
přibližně v polovině prosince r. 1998 se na mne obrátil pan Jiří Schierl, zastupitel Městského zastupitelstva v Toužimi (nezávislý, ČSSD) s tím, že se při návštěvě Okresního úřadu v Karlových Varech náhodou dozvěděl od jeho pracovníků, že byl prodán objekt toužimského zámku (Nám. Jiřího z Poděbrad čp. 1). Informoval se na úřadě města v Toužimi, kde mu údajně bylo sděleno, Ze se "vše včas dozví". Zasedání Zastupitelstva v Toužimi bylo svoláno na 27. ledna 1999. Můj manžel, předseda OV ČSSD K. Vary, na moji žádost navštívil dne 27. 1. 1999 v dopoledních hodinách katastrální úřad v K. Varech, nechal si pořídit výpis z katastru na předmětnou nemovitost, kde stále v té době bylo uvedeno město Toužim jako vlastník s jedním věcným břemenem. Pracovnice u výpisů na jeho dotaz, není-li činěn přes jejich úřad nějaký právní úkon směřující k prodeji zámku, byl odkázán na vedoucí právního oddělení KÚ p. Mgr. Helenu Procházkovou, se kterou se setkal. Po kratší diskusi o tom, že p. vedoucí není povinna sdělovat žádné údaje představiteli politické strany a upozornění, že je možné, že došlo k porušení zákonů ČR, bylo manželovi p. vedoucí sděleno toto, cituji. "Toužimský zámek byl prodán dne 22. prosince 1998 panu Sirotkovi z Dobřichovic" - konec citátu. Protože jsem občankou Toužimi a žiji zde již od roku 1979, není mi dění v obci lhostejné. Jsem členkou ČSSD, kde pracuji jako dobrovolná funkcionářka. Toto zmiňuji jen proto, že jsem přesně informována o náležitostech prodejů obecního majetku i dalších souvislostech. Domnívám se, že při prodeji zámku v Toužimi mohlo dojít k porušení zejména zákona o obcích, k porušení povinností při správě cizího majetku, případně k zneužití pravomoci veřejného činitele. Tento můj podnět po Vašem odborném posouzení můžete chápat i jako podnět k trestnímu stíhání neznámého pachatele pro podezření z porušení výše uvedených právních norem ČR. O celé záležitosti jsem osobně informovala dne 31. ledna 1999 senátora Parlamentu ČR, předsedu Ústavně - právního výboru, JUDr. Jiřího Vyvadila.
S úctou
 
Miroslava Mikutová
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Toužim, 16. února 1999
 
12 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Město Toužim
U S N E S E N Í
z jednání Městského zastupitelstva Toužim konané dne 28. 2. 2000
 
1) Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 22. 11. 1999 do dnešního jednání.
 
2) K zápisu ze zasedání komise výstavby ze dne 21. 1. 2000 jehož předmětem bylo projednání žádostí občanů došlých na MěÚ Toužim od minulého zasedání.
Městské zastupitelstvo rozhodlo o návrzích komise výstavby takto:
bez č.j. - zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 37/1 v k. ú. Luhov manželům Schmidtovým podle doporučení komise výstavby.
č.j.2260 - zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o pozemku parc. č. 11/1 v k. ú. Branišov do příštího jednání s tím že komise výstavby doplní podklady nutné pro rozhodnutí především výměru parcely.
č.j. 2402 - zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu pozemku parc. č. 895/1 v k. ú. Branišov manželům Bodyovým s ohledem na doporučení komise výstavby. Pronájem bude uzavřen na dobu 5ti let s možností prodloužení.
č.j. 2410 - žádost o odkoupení pozemku u domu čp. 17 Smilov podaná panem Bucharem Emanuelem se stala bezpředmětnou - pozemek není majetkem města pravděpodobně je vlastníkem pozemku žadatel. Zastupitelstvo se tímto dále nezabývalo.
č. j. 2473 - zastupitelstvo projednalo žádost Tenisového klubu o odkoupení tenisového areálu v Toužimi a rozhodlo: nejdříve zveřejnit záměr prodeje tenisového areálu a dále postupovat dle zákona o obcích.
 
3) Městské zastupitelstvo schvaluje předložený rozpočet Města Toužim na rok 2000 s těmito změnami: zapracovat do rozpočtu opravu komunikace k Hájence rozdělit na dvě etapy:
1. majetko-právní a projektovou s termínem do 30. 6. 2000 - zodpovídá rada města
2. realizační (zejména finanční zajištění) do 31. 12. 2000.
4) Městské zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy Západočeské energetiky o zajištěni provozu a údržby veřejného osvětlení a usneslo se:
Provoz a údržbu veřejného osvětlení ponechat Technickým službám v Toužimi.
5) Na návrh starosty města jednalo zastupitelstvo o zrušení členství města ve Sdružení měst a obcí Vladař. Zastupitelstvo rozhodlo o zrušeni členství a vystoupeni z tohoto sdružení.
6) Na návrh místostarosty města projednalo zastupitelstvo situaci kolem ubytovny v Plzeňské ulici a rozhodlo o prodeji ubytovny s podmínkou užívání jako bytových jednotek. Záměr prodeje bude zveřejněn a dále bude postupováni dle zákona o obcích.
 
 
13 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
d. č. 1999-0


V Toužimi dne 12. března 1999
Věc: Námitka a dotaz člena městského zastupitelstva
 
Jako člen městského zastupitelstva v Toužimi vznáším tímto námitku proti zápisu z jednání městského zastupitelstva v Toužimi ze dne 27. ledna 1999.
 
a) ve výše uvedeném zápise v bodě 7) K prodeji zámku není v diskusi uveden můj návrh vložit do kupní smlouvy podmínku odstoupení od smlouvy v případě nesplnění závazku na provedení nejnutnějších zabezpečovacích prací a zahájení rekonstrukce převedených
objektů ve lhůtě pěti let od podpisu kupní smlouvy.
 
b) ve výše uvedeném zápise o mé rezignaci a odchodu z jednací síně není uveden důvod - podezření na porušení zákona.
 
 
Současně tímto vznáším na starostu města a další členy městské rady tyto dotazy.
 
a) žádám je o vysvětlení, jakým způsobem bylo v kupní smlouvě na zámek ošetřeno dodržení slibů daných p. Sirotkem ohledně nejnutnějšího stavebně technického zabezpečení objektů a jejich rekonstrukce v jím uvedené lhůtě. Toto žádám doložit předložením této kupní smlouvy.
 
b) odmítám tvrzení starosty města o tom, že záměr města převést objekty zámku byl řádně vyvěšen po stanovenou lhůtu 30 dnů. Žádná taková nabídka nemohla být nikde vyvěšena, neboť městské zastupitelstvo v 1. 1991-98 o takovém záměru nikdy oficiálně nejednalo a neexistuje k tomu ani žádné platné usnesení MZ. V usnesení MZ z 29.10.1996 se jednalo pouze o pověření k jednání o možnosti převodu objektu na stát. Pokud však takové rozhodnutí existuje, což je možné, žádám, aby toto bylo předloženo.
 
c) ve věci výše kupní ceny prodaného objektu zámku. Částku prosím doložit předložením kupní smlouvy.
 
d) vysvětlení rozporu ohledně tvrzení p. Sirotka, že hodlá, respektive nehodlá v nejbližších dvou letech do zámku investovat. Při jednání se zástupci státní památkové péče na referátu kultury OÚ K. Vary měl p. Sirotek prohlásit, že v nejbližších dvou letech nehodlá do zámku nijak investovat. P. starosta ovšem tvrdil, že do dvou let zde bude proinvestováno 33 mil. Kč. Je tento závazek v kupní smlouvě nějak právně ošetřen?
 
Za kladné vyřízení předem děkuje
 
Jiří Schierl, člen městského zastupitelstva v Toužimi


 
14 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Starý zámek má nového majitele, ale prodej nechce nikdo komentovat
TOUŽIM - Téměř nedobytné jsou informace o prodeji toužimského zámku, jenž patřil obci. Zatím je jisté jenom to, že má nového majitele, který jej chce přeměnil na hotel. Ale ani tento podnikatelský záměr nám nikdo nepotvrdil. Tajná je cena, za kterou objekt koupil, i když se hovoří o sto devadesáti tisících korunách, ale jiné zdroje uvádějí, že podnikatel zaplatil pouze převod za prodej nemovitosti. Téměř utajeny zůstávají i informace, že na tento prodej bylo podáno trestní oznámení. Jisté je jenom to, že kupní smlouva i prodej byly realizovány nezvykle rychle, a to. ze Okresní státní zastupitelství šetří podnět, který zde podal senátor Jiří Vyvadil (ČSSD). Kolem prodeje toužimského zámku jinak panuje ticho.
"Mám signály, že kolem celé transakce není všechno v pořádku. Proto jsem podal podnět na státní zastupitelství," uvedl senátor, Jiří Vyvadil. "Nyní probíhá šetření. Zatím nemám žádné závěry ani informace, ale dění kolem zámku pečlivě sleduji," dodal.
Na rozdíl od jeho slov se s námi starosta Toužimi Josef Šebesta o zámku vůbec nebavil. "Nic vám neřeknu," odvětil, přestože se nám podařilo zjistit, že jej Okresní státní zastupitelství vyzvalo, aby se k prodeji zámku vyjádřil.
Toužimský zámek je významná památka, ale do podmínek k prodeje památkáři zasahoval nemohou. Podle zákona pouze Toužim vyrozuměli, že stát nemá o koupi zámku zájem, a jeho prodeji tedy nic nebránilo. Památkáři vědí i to, že zámek má nového majitele, protože před samotným prodejem několikrát jednali jak s nabyvatelem, tak s vlastníkem, tedy s představiteli města Toužim. Do smlouvy ale zasahovat nemohli. "Plánovanou rekonstrukci budeme sledovat. Pokud by se tento skvost podařilo zachránit, bylo by to jenom dobře," vyjádřili se.
IVANA KALINOVÁ
(Karlovarské noviny, sobota 20. března 1999)
 
 
14 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Z á p i s
 
z jednání Městského zastupitelstva Toužim, dne 22. 3. 1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Přítomni: dle presenční listiny
 
 
P r o g r a m :
 
 1) Zahájení
 2) Zpráva o činnosti městské rady
 3) Závěrečný účet města
 4) Rozpočet města na rok 1999
 5) Různé
 
 
K bodu 1)
Jednání městského zastupitelstva zahájil starosta p. Šebesta. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a proto je jednání schopno se usnášet.
Jako členy návrhové komise navrhl p. Šírka, Veselého a Hlouse.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Jako ověřovatelé zápisu navrhlo p. Štolfu a p. Štumpu.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Dále přednesl návrh programu jednání.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo ve znění jak byl předložen.
 
K bodu 2)
Zprávu o činnosti městské rady za období od posledního jednání zastupitelstva t.j. od 27. 1. 1999 přednesl p. Grosser. Zprávu doplnil p. Kadera, hovořil zejména k provozu a financování sportovního areálu.
 
Zastupitelstvo přednesenou zprávu vzalo na vědomí.
 
K bodu 3)
Úvod k tomuto bodu jednání přednesl p. Šebesta. Předal slovo pí. Štolfové. Ta podala výklad k jednotlivým položkám závěrečného účtu. Tento výklad doplnil předseda finanční komise p. Kadera.
 
 
15 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PLZNI


Plzeň, Dominikánská ul. 4
PSČ 306 37
 
Telefon: 019/723 58 71
 019/723 76 78
Fax: 019/7224771


Finanční úřad v Toužimi
Sídliště 427
364 01 Toužim
 
Váš dopis značky / ze dne                           Naše značka                            Vyřizuje / linka                             V Plzni dne
                                                4376/99                         Drncová                         2. srpna 1999
 
 Věc
 Toužim, okres Karlovy Varv, areál zámku, r. č. 1093 ÚSKP - výzva k součinnosti třetích osob
 
Na základě Vaší písemné žádosti o sdělení Vašemu úřadu jako správci daně, zda se v areálu zámku v Toužimi nacházejí umělecká nebo umělecko řemeslná díla, která jsou součástí stavby, uvádíme následující.
Po prověření veškerých dochovaných podkladů, uložených na PÚ v Plzni a v návaznosti na již dříve uskutečněné prohlídky areálu zámku pracovníky PÚ v Plzni v uplynulém období, by jednotlivé historické stavby tvořící součást areálu zámku v Toužimi měly obsahovat množství hodnotných architektonických a uměleckořemeslných prvků.
V případě zámku č. p. 1 (dolní zámek) patří mezi nejhodnotnější prvky vnitřní portál průjezdu východního křídla, datovaný letopočtem v klenáku rokem 1544, obdobně jako hlavní bosovaný vstupní portál, také ještě renesančního původu. Renesanční charakter má záklopový strop na chodbě 1. patra jižního křídla.
Z období renesanční výstavby zámku na základech staršího gotického objektu je možno předpokládat ještě množství hodnotných prvků uměleckých a umělecko řemeslných, které jsou však v současné době zakryty mladšími, většinou barokními úpravami (další záklopové stropy, malířská výzdoba). Jejich existenci však bude možno ověřit a potvrdit až provedenými restaurátorskými průzkumy. Z období rozsáhlých barokních úprav objektu po požáru v roce 1620 a 1652 pochází patrně trámový záklopový strop 1. patra jižního křídla a jednoduchá štuková výzdoba podhledů stropů některých prostor.
Za hodnotný je nutno považovat dále renesanční krb s dodatečně osazeným erbem, pocházejícím původně z tzv. Janova zámku. Krb se nachází v prostoru východní části jižního křídla v 1. patře.
Výzdobu interiérů dále doplňuje množství kamenných portálků a ostění oken i dveří.
V případě budovy č. p. 3 (Janův zámek) je nutno konstatovat, že objekt prodělal velmi složitý stavební vývoj a od roku 1862, kdy byl značně poškozen zničující adaptací, průběžně chátral. Přesto však za zmínku stojí soubor dodatečně osazovaných raně renesančních portálů ve vnějším i nádvorním průčelí jednotlivých křídel objektu a dále i v některých interiérech.
 
Výše uvedené prvky tvoří nedílnou součást stavebně - historického vývoje zámeckého areálu a mají jedinečnou vypovídací schopnost o stavebních dějinách jednotlivých objektů.
 
Zároveň jsou významnými prvky architektonickými a uměleckořemeslnými.
 
S pozdravem
Ing. Karel Drhovský
ředitel PÚ v Plzni
 
Co:    - Okresní úřad K. Vary, Referát kultury výkonný orgán státní památkové péče
         - 2 x vlastní - referát právní - Mgr. M. Lippert
         - útvar pam. péče - Mgr. L. Drncová                    

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář