Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza prodeje a devastace zámku v letech 1998 až 2009 - 2.část

10. 11. 2009
16 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
d. č. 1999-37


Kontrolní komise Městské rady Toužim
Sídliště 428
364 20 Toužim
 
Věc: Podnět k prošetření hospodaření MěÚ a Města Toužim v letech 1994-98.
 
 
Vážená kontrolní komise,
 
v jednom z nedávných vydání regionálních novin Týdeník Karlovarska, konkrétně v 37 čísle IX. ročníku ze středy 15. září 1999, jsem si se zájmem přečetl článek uvedený pod titulkem "Zámek otevřen". Tento článek obsahuje tento text:
"TOUŽIM (sa) - U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, které probíhaly ve dnech 11. a 12. září, byl veřejnosti zpřístupněn i toužimský zámek, který město prodalo za symbolickou cenu (jen náklady spojené s převodem) již koncem minulého roku, neboť jen roční údržba a zabezpečení stálo podle slov starosty města ing. Josefa Šebesty městský úřad 140 000 korun. Současný majitel po dohodě s Památkovým ústavem v Plzni zamýšlí zámek přizpůsobit ubytovacímu a školícímu zařízení. Do budoucna není vyloučeno ani vybudování golfového hřiště."
Především Vás chci upozornit na tu pasáž výše uvedeného textu novinového článku, který hovoří o tom, že Město Toužim, resp. Městský úřad Toužim, vynakládalo ročně 140 000 (slovy stočtyřicettisíc) korun jen na údržbu a zabezpečení objektů zámku v Toužimi. Vzhledem k tomu, že se ve věci dění kolem tohoto objektu považuji za poměrně dobře informovanou osobu, jednak jako zpravodaj státní památkové péče a člen okresní památkové komise, a také jako člen Městského zastupitelstva Toužim v letech 1994-99, jsem přesvědčen o tom, že výše uvedená a Týdeníkem Karlovarska zveřejněná informace ohledně financování "údržby" toužimského zámku je nepravdivá. V případě, že se nejedná o chybu tisku nebo omyl toho, kdo tuto informaci tisku poskytl, Vás žádám ve smyslu §7 odst. 2 písm. b) zák. 410/1992 Sb., o obcích, o prověření a prošetření hospodaření města v tomto objektu v době před jeho prodejem nynějšímu soukromému vlastníku, v letech 1994-98.
Očekávám Vaši zprávu o prošetření hospodaření města s tímto bývalým majetkem obce. Pokud se uveřejněná informace zakládá na pravdě, pak současně očekávám úplný rozbor hospodaření obce s tímto objektem, informace o tom, jaké prostředky z veřejného rozpočtu obce byly ve stanoveném období, tj. v letech 1994-98, uvolněny na údržbu a zajištění areálu zámku, v jaké výši, kdy, za co a s jakým výsledkem.
 
S pozdravem
 
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
V Toužimi dne 27. září 1999  
 
Pozn.
 
Dne 27. září 1999, po jednání Městského zastupitelstva Toužim, jsem se ústně dotázal pana starosty, ing. Šebesty, zda je výše uvedená informace v tisku správná. Z ústní odpovědi vyplynulo, že výše uvedenou částku uvedl jako přibližnou a že její výše vyplynula z odhadů nákladů na údržbu a zabezpečení objektu v roce 1998, které poskytli příslušní vedoucí organizací, tj. Bytového hospodářství a teplárenství Toužim a Technické služby Města Toužimi. Mimo jiné byla uvedena částka cca 7.000 Kč za zámky, další blíže nespecifikované částky byly vynaloženy na opravy mříží (svařování), zazdívky otvorů, a pod.


 
17 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
d. č. 1999-38


Kontrolní komise Městské rady Toužim
Sídliště 428
364 20 Toužim
V Toužimi dne 27. září 1999
 
Věc: Stížnost - podnět k prošetření okolností záměru převodu nemovitého majetku obce a převodu majetku obce.
 
 
Vážená kontrolní komise,
 
již téměř rok uplynul od okamžiku, kdy byl majetek obce - Města Toužim - tvořený objektem čp. 1 (Dolní zámek), objektem čp. 3 (Horní zámek) s příslušnými pozemky, stavební parcelou č. 1 a 2, pozemkovou parcelou č. 4, 8 a 251/1 (dále jen "zámek"), převeden na nového soukromého vlastníka, a to za poněkud nejasných okolností a s řadou pochybení.
Věcné pochybení rozhodnutí obce je otázkou osobního názoru a pozice z níž se problém toužimského zámku sleduje. Z tohoto důvodu nelze mít proti jednání obce jako celku i jednotlivých představitelů a orgánů obce jakýchkoliv ze zákona uplatnitelných stížností a námitek.
Ve věci formální stránky výše uvedeného převodu zámku však již nelze takový postoj uplatnit. Je velmi smutné a pro současnou dobu příznačné, že vůči tomuto postupu, s vyjímkou několika jedinců, se nikdo vážněji neohradil, bohužel ani ti, kteří byli tímto jednáním přímo poškozeni na svých oprávněných zájmech, a že z toho dosud nikdo nevyvodil příslušné závěry. Protože na uvedené a veřejně oznámené pochybnosti ve věci formálních nedostatků ve výše uvedené věci žádný z orgánů obce dosud patřičně nereagoval, tedy ani kontrolní komise, která by podle mého soudu měla být jedna z prvních, kdo by se měl celou záležitostí zabývat, obracím se tímto na Vaší komisi a jako občan se svou stížností a tímto ji vyzývám k prošetření celého případu kolem výše uvedeného převodu nemovitého majetku obce, tj. převodu zámku v Toužimi, a k přijetí patřičných závěrů.
 
Očekávám od Vás prošetření těchto otázek:
1. Jak je možné, že starosta města podepsal kupní smlouvu na prodej zámku a realizoval tak převod nemovitého majetku obce bez řádného a právoplatného souhlasu Městského zastupitelstva Toužim (smlouva je datována dnem 22. 12. 1998, když řádné jednání MZ Toužim proběhlo až dne 27. 1. 1999!), tak jak to ukládá §36a odst. 1 písm. a) zák. 410/1992 Sb., o obcích, a tím prakticky vyšachoval všechny ostatní potencionální zájemce o nemovitý majetek obce?
 
2. Jak je možné, že MZ Toužim rozhodlo o převodu nemovitého majetku obce, tj. zámku v Toužimi, bez řádného odsouhlasení záměru a jeho zveřejnění ve stanovené lhůtě, tak jak to ukládá §36a odst. 4 zák. č. 410/1992 Sb., o obcích?
3. Jak je možné, že nebyl zveřejněn právoplatný záměr obce a veškeré podmínky převodu nemovitého majetku obce (zejména velmi výhodné finanční podmínky) ve stanovené lhůtě tak, aby se mohli občané a případní další zájemci před projednáním v orgánech obce (tj. stavební komisi, městské radě a zastupitelstvu) vyjádřit a předložit své nabídky?
4. Jak je možné, že ani všichni členové městského zastupitelstva nebyli včas a řádně informováni o všech podmínkách a okolnostech zamýšleného převodu majetku obce?
5. Proč Městské zastupitelstvo Toužim nereagovalo na mou námitku člena Městského zastupitelstva Toužim ze dne 12. března 1999 proti zápisu z jednání MZ Toužim dne 27. ledna 1999, která byla podána na MěÚ dne 22. března 1999, tak jak to ukládá §42 zák. č. 410/1992 Sb., o obcích, a §14 odst. 5 Jednacího řádu MZ Toužim ze dne 2. 4. 1991?
6. Proč starosta města a Městská rada Toužim dosud neodpověděli na mé dotazy člena Městského zastupitelstva Toužim ze dne 12. března 1999, podané na MěÚ Toužim dne 22. března 1999, a to ani písemně ve stanovené lhůtě do 30 dnů, tak jak to stanoví §34 písm. b) zák. č. 410/1992 Sb., o obcích, a §10 odst. 1 a 2 Jednacího řádu MZ Toužim ze dne 2. 4. 1991?
 
Pokud jsou mé stížnosti neoprávněné, pak žádám o řádné a úplné písemné zdůvodnění proč, včetně doložení patřičných dokumentů.
Doufám, že alespoň Vy, zákonem stanovený kontrolní orgán obce, přispějete k nápravě pokřivené reputace vedení Naší obce v očích toužimské veřejnosti i Naší obce jako celku. Rozhodně mi nejde o to, abych někomu dělal problémy, proto jsem také upustil od řešení tohoto ostudného případu soudní cestou a ani nejsem jeho iniciátorem, byť se mohu cítit jednáním obce poškozen, nehledě na to, že je to má občanská povinnost, stejně jako Vaše nebo kteréhokoliv jiného občana této republiky. Jde mi o to, aby se město začalo konečně řídit platnými zákony a danými pravidly, aby i představitelé města byli vzorným příkladem pro ostatní občany obce. Kdo jiný by měl být občanům v obci příkladem? Rovněž očekávám, že se všichni ti, kteří se provinili, svou vinu veřejně přiznají a občanům se alespoň omluví. Toužimský zámek to bohužel už nezachrání...
 
S pozdravem a s díky za kladné vyřízení
 
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

 

 
18 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Městský úřad, sídliště 428, 364 20 Toužim
 
Adresát:
Pan
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 
Váš dopis zn.:                        Naše zn.:                        Vyřizuje:                           Toužim dne:
29. 9. 1999                        Šn/1860, 1861/99                        Šnoblová/312243                         2. 11. 1999
 
Věc: Sdělení
Potvrzujeme příjem Vašeho podnětu k prošetření hospodaření MěÚ a města Toužim v letech 1994-98 ze dne 27. 9. 1999 a dále stížnost - podnět k prošetření okolností záměru převodu nemovitého majetku obce rovněž ze dne 27. 9. 1999. Současně Vám sdělujeme, že městské zastupitelstvo dosud neustanovilo kompletní kontrolní komisi - byl jmenován pouze předseda a tajemnice. Z uvedeného důvodu nemohou být Vaše podání vyřízena, ale budou prošetřena okamžitě po doplnění kontrolní komise.
 
S pozdravem
 
Jiří   K o l l a r o v
předseda kontrolní komise
z pověření Šnoblová
 
 
19 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Z REDAKČNÍ POŠTY
Tunel pro zámeckého pána?
Je tomu už skoro rok, kdy byl prodán toužimský zámek. Stalo se tak 22. prosince, den poté, kdy zasedala ve věci rada města, která se rozhodla využít nabídky na odkoupení zámku do konce roku 1998.
Nic proti tomu, ale je zde jedna velmi důležitá skutečnost, a tou je zákon o obcích, který je třeba stejně jako jiné zákony dodržovat. Jinak jde o porušení zákona. Podle tohoto zákona nemůže o prodeji obecního majetku rozhodovat pouze rada, jak se v Toužimi v případě zámku stalo. Pravomoci má pouze a jen zastupitelstvo, a to schvalovalo prodej zámku 27. 1. 1999. Jenže to už byla sepsána kupní smlouva, na základě které byl převod majetku zaregistrován u Katastrálního úřadu v Karlových Varech. Nabízí se otázka, jak to, že katastrální úřad neshledal porušení zákona o obcích a zámek zaregistroval na nového majitele. Nemohl na porušení zákona přijít, protože v bodě 6 kupní smlouvy výslovně stojí: "Zastupitelstvo města Toužim schválilo na svém zasedání 21. prosince 1998 prodej zámeckého areálu." Jenže v tento den vůbec nezasedalo a o prodeji rozhodovalo o měsíc později, když už bylo ale o všem rozhodnuto a zámek už patřil novému majiteli bez ohledu na to, co zastupitelé odsouhlasí.
Mgr. PAVEL KLEIN,
člen MZ Toužim
(Právo, středa 15. prosince 1999, str. 13)20 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
V kauze Toužimský zámek bylo trestní oznámení odvoláno
PŘÍPAD/Toužimský poslanec Mgr. Klein poukazuje na nepravosti v souvislosti s prodejem objektu
- rada podle slov starosty udělala procedurální chybu, měla však údajně podporu téměř všech zastupitelů
. SILVIE RISOVÁ
TOUŽIM - Za tunel zámeckého pána označil člen městského zastupitelstva v Toužimi Mgr.. Pavel Klein roční výročí prodeje toužimského zámku. Toužimský zámek byl prodán 22. 12. 1998, "Nic proti tomu. ale: dne 21. 12. '98 zasedá rada města - jedním z bodů je prodej zámku. Rada města rozhodla využít nabídky na odkoupení zámku do konce roku 1998. V této fázi je nutné vysvětlit, že rada města nemůže v daném případě rozhodovat o prodeji jakéhokoli nemovitého majetku. Tuto výsadu má podle zákona o obcích pouze městské zastupitelstvo." vysvětluje ve svém stanovisku Pavel Klein a pokračuje: "Podle zápisu z jednání rady však v této záležitosti nepadlo rozhodnutí o prodeji, ale rozhodnutí o využití nabídky na odkoupení zámku, Následně mělo dojít k projednaní záměru prodeje na městském zastupitelstvu a po jeho schválení městským zastupitelstvem zveřejnění záměru prodeje na úřední desce městského úřadu po dobu 30 dnů." Pavel Klein dále uvedl, že druhý den po zasedání rady byla sepsána kupní smlouva - zámek byl prodán bez souhlasu městského zastupitelstva - a ještě téhož dne zaregistrována u Katastrálního úřadu Karlovy Vary. Pan Klein říká "bez souhlasu". Pravdivější by bylo říci "před souhlasem". Celá tak zvaná kauza totiž proběhla takto: Jako starosta jsem měl jako jeden z podstatných úkolů prodat toužimský zámek, který nebyl v dobrém stavu. Zájemců bylo asi dvacet, každý, kdo objekt uviděl, však od toho utekl. Zámek jsme nabízeli státu. Nakonec jsme se se zastupiteli dohodli na tom, že jej prodáme za symbolickou cenu jedné koruny. Současný majitel, tehdejší kupec, měl vážný zájem. Slíbil také, že zaplatí odhady, převodovou daň a tak dále. Na radě jsme se dohodli, že radní zjistí postoje a návrhy zastupitelů. Výsledek byl ten, že každý z pěti radních měl za sebou schválení prodeje nejméně dvěma zastupiteli. Na následujícím zastupitelstvu 27. ledna 1999 se tato tehdy ústní podpora potvrdila a prokázala: pro prodej hlasovalo 14 z 15. Proti tedy byl jediný. Vzhledem k těmto okolnostem tedy neuspělo ani trestní stíhání, které bylo kvůli prodeji zámku zahájeno," vysvětluje celou věc starosta Toužimi ing. Josef Šebesta.
"Šlo o procedurní pochybení. Za rozhodnutím rady však stála vůle zastupitelů. Jejich postoj jsme měli zjištěný předem zjištěný stejně jako jejich podporu. Důvod byl ten, že kupec chtěl mít zápis v katastru do konce roku jinak od koupě odstoupí," dodal starosta.
(Karlovarské noviny, sobota 18. prosince 1999, str. 14)
 
 
21 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
d. č. 2000-03


Městská rada Toužim
Kontrolní komise Městské rady Toužim
Sídliště 428
364 20 Toužim
 
Věc: Stížnost
 
Vážená kontrolní komise,
 
děkuji za Vaše sdělení dopisem zn. Šn/1860, 1861/99 ze dne 2.11. 1999 o potvrzení příjmu mého podnětu k prošetření hospodaření MěÚ a Města Toužim v letech 1994-98 dopisem ze dne 27. 9. 1999.
Domnívám se, že je třeba znovu a jasně stanovit předmět stížnosti a požadovaného šetření. Nejedná se mě o hospodaření celé obce, ale pouze o hospodaření s areálem zámku, který byl nemovitým majetkem Města Toužim, konkrétně se jedná o objekt čp. 1 (tzv. Dolní zámek), objekt čp. 3 (tzv. Janův či Horní zámek) a objekt čp. 2 (býv. zámecký pivovar), které se nacházejí v k. ú. Toužim na st. parcelách č. 1, 2 a 4 a souvisejících pozemkových parcelách č. 3, 4, 8, 257/2 a 3. Znovu upozorňuji, že nepožaduji prošetření hospodaření celé obce!
Požaduji prověření tvrzení starosty Města Toužim, p. Ing. Josefa Šebesty, že do výše uvedeného areálu zámku bylo ročně investováno obcí kolem 140.000,- Kč. Pokud byly takové finanční částky skutečně vynaloženy, pak požaduji prošetření toho, zda byly vynaloženy účelně a skutečně na údržbu a zabezpečení areálu zámku, zda byly vyfakturované práce skutečně provedeny.
Podnět považujte, prosím, jako stížnost!
Dále si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že kontrolní komise je jednou ze dvou komisí, které jsou pro obce ze zákona povinné a zřizuje je městská rada, nikoliv městské zastupitelstvo (viz § 56 odst. 1 zák. č. 367/1990 Sb, o obcích (obecním zřízení).
Dále Vás upozorňuji, že funkční období předsedů a členů komisí není totožné s volebním obdobím, neboť se nejedná o funkce volené, ale o funkce jmenované, obdobně jako např. u tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu. To znamená, že personální obsazení a práce komisí nelze automaticky spojovat s funkčním (volebním) obdobím městského zastupitelstva a městské rady! (viz § 45 písm. d)). Pokud vím došlo zatím jen ke jmenování nového předsedy kontrolní komise, k odvolání nebo odstoupení některého člena stávající kontrolní komise (tedy té, která byla jmenována v minulosti), pokud vím, nedošlo. Proto si myslím, že práci komise nic nebrání.
Očekávám vyřízení stížnosti a podnětu v zákonné lhůtě.  
 
S pozdravem a díky za vyřízení
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
V Toužimi dne 27. ledna 2000 


 
22 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
d. 2000-02
PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PLZNI


Plzeň, Dominikánská ul. 4
PSČ 306 37
 
 Telefon: 019/7235871
 019/723 76 78
 Fax: 019/722 47 71


Vážený pan
Jiří SCHIERL
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 
Váš dopis značky / ze dne                           Naše značka                           Vyřizuje / linka                           V Plzni dne  
                                                             8797/1999                           16.2.2000     
 
Věc: Váš dotaz na možnosti převzetí zámku státem
 
Omlouvám zpoždění odpovědi, zjišťovali jsme aktuální situaci. Zámek v Toužimi byl v počátku devadesátých let zařazen do seznamu objektů, které jako nejvýznamnější a dominantní by mely být vedeny a presentovány státní organizací. V té době byla možnost převodu, ovšem bezúplatného, do majetku českého státu, ve správě Památkového ústavu v Plzni, který měl možnost garantovat zabezpečení objektu a jeho postupnou regeneraci a uvedení do provozu jako presentovaný památkový objekt s instalací pro návštěvnický provoz, i jako středisko kulturního a společenského života. V době příprav k otevření zámku v Bečově jsem i o tom jednal s představiteli Městského úřadu v Toužimi. Předpoklad byl, samozřejmě, bezplatný převod (i když tak nízká cena, jakou uvádíte, tj. 250 tis. Kč, by v té době také nebyla vážnou překážkou). Toho např. využila obec Nebílovy, která darovala. Památkovému ústavu zchátralý zámek. Po třech letech už je přední zámek v provozu se všemi výhodami spolupráce s obecním úřadem a možnostmi využití turistického ruchu pro podnikání apod.
V současné době je převzetí památkového objektu státem, resp. památkovým ústavem mnohem složitější. Celou záležitost je nutno nejdříve projednat a mít schválenou od ministra kultury, který si velmi dobře je vědom zodpovědnosti a finančních nákladů, které by tím na svůj resort vzal.
S pozdravem
Ing. Karel Drhovský
ředitel PÚ v Plzni


 
23 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
č. d. 2000-07


Finanční komise městské rady Města T o u ž i m
Pan
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
V Toužimi, dne 11.5.2000
 
Věc: Stanovisko finanční komise městské rady k Vámi podané stížnosti a podnětu
 
1. K Vaší stížnosti - podnětu k prošetření okolností záměru převodu nemovitého majetku obce a převodu majetku obce (jednalo se o Janův zámek v Toužimi) sdělujeme, že podle metodického návodu k činnosti komisí kontrolní ani finanční komise "nemohou kontrolovat činnost zastupitelstva, obecní rady, starosty a jeho zástupce". Vyřízení stížnosti bylo postoupeno starostovi města.
 
2. K Vašemu podnětu k prošetření hospodaření MěÚ a Města Toužim v areálu toužimského zámku v letech 1994-1998 sdělujeme:
- na opravu střechy zámku, výměnu oken a započatou rekonstrukci vnitřku zámku bylo vynloženo 1,5 mil. Kč
- na úpravu prostor u jeviště na nádvoří zámku bylo vynaloženo 0,5 mil. Kč
- na úhradu el. energie, vody, odvozu odpadu a pod. v letech 1994-1998 vynaloženo 60 tis. Kč
- na údržbu areálu a odstranění škod bylo vynaloženo včetně mzdy pracovníků 110 tis. Kč.
 
Finanční komise je toho názoru, že náklady na opravu a údržbu areálu zámku v Toužimi byly v upynulých letech skutečně vysoké. Navíc řada věcí byla nezjištěnými pachateli poškozena a zničena. Zpráva byla předložena městské radě, která ji vzala na vědomí.
 
Za finanční komisi:
Mgr. Milan Kadera


 
24 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
č. d. 2000-15


Starosta Města Toužim
p. Ing. Josef Šebesta
Sídliště 428
364 20 Toužim
V Toužimi dne 9. června 2000
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací a vyřízení stížnosti.
 
 
Vážený pane,
 
ve smyslu zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ve smyslu vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.1., o stížnostech, a na základě stanoviska finanční komise Městské rady Toužim ze dne 11.5. 2000 k mým písemným podáním ve věci námitek, dotazů člena městského zastupitelstva, stížnostem a podnětům orgánům obce Město Toužim ze dne 12.3.1999, 27.9.1999 a 27.1.1999, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací a vyřízení stížnosti, a to formou písemné odpovědi na níže uvedené otázky. Upozorňuji, že o získání informací vyplývajících z těchto otázek se marně snažím již více než jeden rok (!!!), ovšem na většinu z nich jsem ani po tak dlouhé době neobdržel uspokojující odpověď! 
 
1. Proč jsem jako člen MZ Toužim nebyl řádně včas a úplně informován o všech okolnostech a podmínkách zamýšleného převodu části areálu zámku jako nemovitého majetku obce před jednáním MZ Toužim dne 27. ledna 1999?  
 
2. Kdy, kde, jak a na základě čeho byl zveřejněn záměr Města Toužimi převést areál zámku v Toužimi, jako nemovitý majetek obce?
 
3. Kdo, kdy a na základě čeho stanovil konkrétní podmínky převodu areálu zámku jako nemovitého majetku obce a kdy a jak byly tyto podmínky zveřejněny?
 
4. Proč je na kupní smlouvě na převod části areálu zámku v Toužimi uvedeno neexistující rozhodnutí Městského zastupitelstva (dále jen MZ) Toužim, než to, které o tomto převodu řádně rozhodlo?
 
5. Jak bylo ze strany Města Toužimi smluvně ošetřeno zajištění nejnutnějších zajišťovacích a konzervačních prací na objektech převedené části areálu zámku, o jaká konkrétní opatření či kroky se přesně jedná a jakým způsobem jsou vůči novému vlastníku objektu zajištěna?
 
6. Proč dosud nebyla předložena MZ Toužim má námitka jako člena MZ Toužim ze dne 12. března 1999 vůči zápisu z jednání MZ Toužim ze dne 27. ledna 1999?
 
7. Vysvětlení proč dosud nebyly starostou města a dalšími členy Městské rady Toužim zodpovězeny mé dotazy jako člena MZ Toužim ze dne 12. března 1999?
 
Dále žádám, aby odpovědi na výše uvedené dotazy mohly být ověřeny doložením patřičných dokladů a to tím způsobem, že budou po předchozí domluvě předloženy na Městském úřadu Toužim k nahlédnutí. Vzhledem k tomu navrhuji ve výše uvedené věci osobní jednání.
Věřím, že k výše uvedeným požadavkům, vzhledem k tomu, že se jedná o poslední možnost, jak získat požadované informace v rámci samostatné působnosti obce, přistoupíte s plnou odpovědností, vědom si jejich významu nejen pro mou osobu, ale i ve směru k veřejnému zájmu!
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení.
 
S pozdravem
Jiří Schierl
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX


 
25 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
d. č. 2000-10
JUDr. Věra Říhová, advokátka


Buchenwaldská 7, 360 05 Karlovy Vary, tel./fax 017/3540440
 
Jiří Schierl
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
 
9004100
Karlovy Vary dne 3.8.2000
 
Vážený pane,
 
v právním zastoupení města Toužim jsem byla pověřena vyřízením Vašeho podání ze dne 9.6.2000 ve věci žádosti o poskytnutí informací a vyřízení stížností týkající se převodu vlastnických práv zámeckého areálu v Toužimi.
Vzhledem k tomu, že ve věci v současné době provádí šetření podle § 42 zák. o stát. zastupitelství okresní státní zástupce v Karlových Varech, Město Toužim mi předložilo dostupné materiály ve výše uvedené věci. Po jejich prostudování mohu tedy konstatovat:
Poslední zasedání městského zastupitelstva v Toužimi před skončením volebního období se konalo dne 28.9.1998. K tomuto datu ještě nebyla Městu Toužim učiněna nabídka na odkoupení horního a dolního zámku v Toužimi. Zájemce o koupi zámku, pan Richard Sirotek, s Městem Toužim oficielně jednal až koncem října - počátkem listopadu 1998. Starosta města na základě tohoto jednání bezodkladně informoval jednotlivé členy zastupitelstva s tím, že se prodej musí bezpodmínečně uskutečnit do konce roku 1998, v opačném případě zájemce od nabídky odstoupí. Následně dne 16.11.1998 uveřejnilo Město Toužim na úřední desce města záměr nemovitost prodat. Většina bývalých členů zastupitelstva tuto skutečnost stvrdila v prohlášení ze dne 25.7.2000.
Dne 25.11.1998 se po nových volbách konalo ustavující zasedání nového městského zastupitelstva v Toužimi. Neboť neuběhla 30ti denní doba od zveřejnění záměru Města, nemohlo zastupitelstvo o převodu nemovitosti rozhodnout. Všichni zastupitelé však byli starostou města na tomto zasedání o možnosti prodeje horního a dolního zámku v Toužimi informováni a potřebná většina zastupitelů dala starostovi souhlas k uzavření kupní smlouvy s tím, že Město musí nejprve učinit nabídku na odprodej zámeckého areálu v Toužimi státu, převod majetku bude projednán v městské radě a zastupitelstvo převod dodatečně schválí na dalším řádném zasedání, které se mělo konat v lednu 1999. Členové zastupitelstva neviděli za reálné svolat mimořádné zasedání ke schválení převodu majetku Města ještě v době od 17.12. do 31.12.1999. K tomu zastupitelé učinili prohlášení dne 25.7.2000.
Zastupitelstvo Města Toužim dodatečně převod nemovitosti na zasedání dne 27.1.1999 schválilo. Jiná, než výše uvedená opatření ze strany Města Toužim, ve věci prováděna nebyla.
Na základě žádosti okresního státního zástupce městské zastupitelstvo v Toužimi dne 19.6.2000 znovu zaujalo stanovisko k uskutečněnému převodu a schválilo znění stanoviska ve svém usneseni pod bodem 8 se závěrem, že Město Toužim nemá zájem na vrácení vlastnictví do původního stavu. Prodej horního a dolního zámku, uskutečněný na základě kupní smlouvy ze dne 22.12.1998, odpovídal záměru Města Toužim od roku 1995 převést tento majetek na jiného vlastníka za symbolickou cenu. Převodem nemovitosti nedošlo k poškození zájmu Města, neboť Město Toužim převzalo objekt od státu v zchátralém stavu, nemělo prostředky na údržbu ani opravy nemovitosti. Ve stavu, v jakém se objekt nacházel, město nemělo a nemá pro zámek a zámecký areál odpovídající využití, potřebné prostředky na jeho obnovu a zprovoznění k jakémukoli účelu. Realizací převodu nemovitosti Město Toužim uskutečnilo svůj dlouhodobý záměr.
Vzhledem k tomu, že se Město Toužim při uzavírání kupní smlouvy dopustilo formálních chyb, okresní státní zastupitelství v Karlových Varech provádí šetření k postupu podle § 42 ZSZ, dle kterého může státní zastupitelství podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost účastníků. Město Toužim pro potřeby tohoto šetření předložilo státnímu zástupci výše uvedené podklady.
O věci jste byl též osobně informován starostou Města Toužim, panem ing. Josefem Šebestou. Uvedené informace považuji proto za vyčerpávající a zodpovídám jimi globálně Vámi položené otázky.
 
JUDr.
Buchenwaldská 71, 380 05 Karlovy Vary
Tel./fax: 017/3540440


 
 
26 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Poznámka: V srpnu 2000 starosta města p. Šebesta obchází někdejší členy Městského zastupitelstva Toužim z volebního období l. 1994-1998 a předkládá jim k podpisu písemný dokument s blíže neurčeným obsahem (zřejmě se však týkající okolností kolem převodu nem. majetku obce - části areálu zámku). Údajně jej podepsali téměř všichni.
Zjištěno dne 21. srpna 2000 (ústní sdělení pí. Dany Černické).
 
27 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Oveřená kopie dopisu, která byla zaslána jako příloha k dopisu Mgr. Pavlu Kleinovi dne 4.10.2000 ve věci odpovědi na dopis ze dne 6.9.2000.


Součástí tohoto dopisu ze 4.10.2000 je dále vyjádření:
"Dále Vám sdělujeme, že dne 19.6.2000 zastupitelstvo města ani rada žádné stanovisko nevydaly."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prohlášení členů zastupitelstva:
 
Níže podepsaní bývalí zastupitelé Města Toužim shodně prohlašují, že po rozpadu společnosti Střela-Golf se zasazovali o převod vlastnictví zámku v Toužimi zpět státu nebo jakémukoliv vlastníku za symbolickou kupní cenu. Záměr města nebyl realizován v době funkčního období níže podepsaných pouze z důvodu, že každý zájemce od nábídky převodu odstoupil pro havarijní stav objektu a nenávratnost případně vložených investic.
 
Dále prohlašují, že starosta města je před skončením volebního období informoval o možnosti zámek prodat s tím, že prodej je nutno realizovat do konce roku 1998. Se zveřejněním záměru města převést nemovitosti souhlasili.
 
Toužim dne 25.7.2000
 
Podpisy:
 
Mgr. Jiří Štolfa                        vlastnoruční podpis
Veselý Miroslav                        vlastnoruční podpis
MVDr. Šírek Radim                        vlastnoruční podpis
Schierl Jiří                        bez podpisu
Černická Dana                        vlastnoruční podpis
Macura Jan                        vlastnoruční podpis
MUDr. Hlous Richard                        vlastnoruční podpis
Liška Miroslav                        vlastnoruční podpis
Mgr. Kadera Milan                        vlastnoruční podpis
Ajšman Petr                        bez podpisu
Kollarov Jiří                        vlastnoruční podpis
Krista Václav                        vlastnoruční podpis
Čapek František                        bez podpisu
Mikuta Josef                            bez podpisu
 
 
Čj. 777/00 v Toužimi dne 25.07.2000
Tento úplný-částečný opis, tato úplná-
částečná kopie o ..1.. stranách, souhlasí
doslovně s prvopisem-ověřeným opisem
..1.. stránkovým.
Poplatek za ověření ..... Kč   z a p l a c e n
 
Podpis a kulaté razítko Městský úřad Toužim (3) okres Karlovy Vary
 
28 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


d. č. 2000-35


Zastupitelstvo města Toužimi
Sídliště 428
364 20 Toužim
V Toužimi dne 19. prosince 2000
Věc: Podání občana obce Zastupitelstvu města Toužimi.
 
V souladu s § 16 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), zasílám Zastupitelstvu města Toužimi následující písemná podání:
 
1) Ve věci vyjádření finanční komise Městské rady Toužim ze dne 11. 5. 2000, se kterým se mohli členové ZM seznámit na zasedání MZ Toužim dne 5. října 2000 a které bylo předloženo městské radě, která ji vzala na vědomí.
Jako občan města Toužimi žádám Zastupitelstvo města Toužim o stanovisko k tomuto vyjádření a o informaci jaké další kroky hodlá Zastupitelstvo města Toužimi na základě stanoviska výše uvedené komise podniknout.
 
2) Ve věci péče o kulturní památky.
V souladu s § 16 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), a s ohledem na § 30 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jako občan města Toužimi a rovněž jako zpravodaj státní památkové péče a člen okresní památkové komise OkÚ Karlovy Vary podávám Zastupitelstvu města Toužimi tyto připomínky a podněty, týkající se péče o kulturní památky na území města Toužimi:
a) Upozorňuji na závažný havarijní stav části střešního pláště farního kostela Narození Panny Marie v Toužimi (rejstříkové č. Ústředního seznamu kulturních památek 1092), a vyzývám město Toužim ke vstřícnosti při zajišťování finančních prostředků na obnovu této kulturní památky, zejména při zajištění finančních příspěvků ze státního rozpočtu, a účinnou součinnost s vlastníkem objektu, tj. římskokatolickou církví.
b) Upozorňuji na havarijní stav a ohrožení nemovité kulturní památky městské opevnění v Toužimi (rejstříkové č. Ústředního seznamu kulturních památek 10765), zejména pak na nutnost akutního zajištění těch částí památky, které jsou ohroženy zřícením v důsledku neexistující údržby a jsou ve vlastnictví města Toužimi. Důrazně upozorňuji, že neutěšený stav některých částí této stavby vážně ohrožuje bezpečnost zdraví i majetku osob! 
c) V souvislosti s neudržitelným stavem péče, či spíše nepéče, o kulturní památky na území města Toužimi, vyzývám město Toužim k vypracování účinného systému péče o kulturní památky ve vlastnictví obce a jeho důsledné uplatňování, a to v souladu s § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Současně město Toužim vyzývám k účinné součinnosti se všemi orgány a institucemi, které zajišťují péči o kulturní památky. Rovněž upozorňuji na možnosti, které v oblasti péče o kulturní památky může obec uplatnit v rámci výše uvedeného zákona č. 128/2000 Sb.
 
3) Ve věci Návrhu II. etapy územní reformy státní správy ČR.
Jako občan města Toužimi a kontaktní osoba občanské iniciativy občanů Toužimska REFORMA dávám Zastupitelstvu města Toužimi na vědomí, že v souvislosti s II. etapou územní reformy státní správy ČR vznikla neformální občanská iniciativa občanů Toužimska REFORMA v jejímž rámci byl vypracován a na příslušná místa předán vlastní materiál návrhu řešení územní reformy státní správy v našem regionu, který podporuje zřízení obce III. kategorie v Toužimi.
Uvedený materiál bude k nahlédnutí na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Toužimi.
 
S pozdravem
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Dopis podán v podatelně MěÚ Toužim, bez potvrzení jeho kopie.)
                                                        *


29 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
podáno dne 13. června 2001
Zastupitelstvo města Toužim
Sídliště 428
364 20 Toužim
 
V Toužimi dne 12. června 2001
 
 
Věc: Návrhy, podněty a připomínky občanů zastupitelstvu města Toužim pro jednání dne 14. června 2001
 
 
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zák. č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se jako občan města Toužimi obracím na zastupitelstvo města Toužimi s následujícími návrhy, podněty a připomínkami.
 
1. K informaci o činnosti zastupitelstva města Toužimi:
a) K přebírání majetku z tzv. přídělů - lesů:
- v jakém stádiu se nachází převzetí tohoto majetku městem?
- o jak rozsáhlý majetek se jedná, a co je jeho součástí?
- jakým způsobem bude s tímto majetkem naloženo?
b) Jak postupuje II. etapa reformy státní správy (zřízení tzv. "malých okresů"). Jaké kroky učinily orgány města od posledního zastupitelstva a jaká jednání a s jakým výsledkem byla vedena?
c) Jaká je současná situace v zajištění lékařské služby první pomoci na Toužimsku?
 
2. K závěrečnému účtu města Toužimi za uplynulý kalendářní rok:
a) Kdo a s jakým výsledkem provedl audit hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok?
 
3. K bodu různé:
a) V minulém měsíci proběhla obnova části zřícené ohradní zdi býv. Steinbachovy zahrady, která je součástí nemovité kulturní památky městské hradby v Toužimi (reg. č. ÚSNKP 10765). Tato obnova byla provedena tzv. "na černo", tj. bez vyjádření dotčených orgánů státní správy (st. pam. péče, stavební úřad). Díky tomu byla obnova provedena nesprávně, čímž vznikla na majetku města Toužimi škoda. Žádám o vyjádření k následujícím dotazům:
- kdo vydal příkaz k této obnově?
- kdo a jakým způsobem je odpovědný za nesprávný postup obnovy výše uvedené kulturní památky a tím vzniklé škody? Jakým způsobem bude toto orgány obce řešeno?
- kolik finančních prostředků vynaložilo město Toužim na obnovu výše uvedené kulturní památky?
 
4. Žádám zainteresované funkcionáře o vysvětlení jejich vyjádření ve věci hospodaření města Toužimi v objektu areálu zámku v Toužimi v letech 1994-1998. Konkrétně se jedná o rozpor v tvrzení starosty města Ing. Josefa Šebesty a někdejší finanční komise městské rady Toužim. Písemně vydané stanovisko někdejší finanční komise MR z 11. 5. 2000 tvrdí, že v letech 1994-98 mělo město Toužim v areálu zámku v Toužimi proinvestovat na různých stavebních pracích více než 2 milióny korun, pan starosta ve svém vyjádření v tisku (viz Mladá fronta dnes ze dne 4. května 2001) naopak tvrdí, že "Je to blaf, dva miliony korun na opravy zámku město nikdy nemělo..." Spolu s dalšími občany se nyní ptám, kde je pravda?
 
5. Vyzývám nejvyšší orgán obce, zastupitelstvo města Toužimi, aby se k předchozímu bodu věcně a jasně vyjádřilo a ze zjištěných skutečností vyvodilo příslušné závěry a učinilo nezbytná opatření v souladu s platnými zákony.
 
Předem děkuji za vyřízení.
 
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX